Alex Cordeiro, Kyle Mederois, Sophia Prazeres, Jared Aguiar